Goed nieuws voor ondernemers: totale uitsluiting van schadevergoeding bij wanprestatie in algemene voorwaarden is – in principe – toelaatbaar. Dit heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onlangs bepaald. Zie voor de uitspraak:http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2013:9644&keyword=kraan+%2b+algemene+voorwaarden. Het ging over de aankoop van een kraan. De verkoper had de volgende clausule in zijn algemene voorwaarden opgenomen:

“Indien de klacht door Leverancier gegrond wordt bevonden, is hij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren, een en ander te Leveranciers keuze, zonder dat Afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.”  

De leverancier behoefde dus geen schadevergoeding te bepalen in geval van wanprestatie. De afnemer kan bij klachten alleen maar aanspraak maken op herstel, vervanging of terugbetaling van de kraan. De ontevreden klant vorderde in deze procedure (o.a.) vergoeding van zijn geleden schade. De rechtbank heeft in eerste aanleg zijn vorderingen afgewezen. In hoger beroep was het de vraag of deze clausule in de voorwaarden toelaatbaar was.

Over de toelaatbaarheid van deze uitsluitingsclausule was het Hof kort. Deze was toelaatbaar: “Anders dan het geval is bij consumentenkoop (artikel 7:21 BW), zijn dergelijke standaardregelingen in beginsel toegelaten.”   Een afnemer moet dus van goede huize komen om de rechter te overtuigen dat een dergelijke clausule niet toelaatbaar is.  Dat kan alleen indien alle  omstandigheden van het geval: o.a. de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen én vervolgens met de ontwikkelingen die zich na de koop hebben voorgedaan, tot een ander oordeel zouden leiden.  

In B2C relaties is dit anders. Bij consumenten mag schadevergoeding niet worden uitgesloten. In artikel 7:6 BW is nadrukkelijk vermeld dat de rechten en vorderingen die de wet aan de koper ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van  de verkoper toekent (zoals schadevergoeding) niet worden beperkt of uitgesloten.   

Wellicht is het tijd om uw algemene voorwaarden nader te bezien en aan de hand van dit arrest aan te passen? Meer weten? Neem contact met Annelies ten Hove: ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route