TEN HOVE ADVOCATUUR

KvK-nummer
14101266
gevestigd in
De Hagenhof
Hagenstraat 16b
6225 ER Maastricht
t +31 (0)858769645
i www.tenhoveadvocatuur.com
e ath@tenhoveadvocatuur.com

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy-verklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Ten Hove Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt danwel door derde partijen zijn verstrekt waaronder wederpartijen of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • CV (in geval u op een vacature reageert)
  • BSN
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch en/of in persoon Internetbrowser en apparaat type

Doel verwerking
In het kader van uw opdracht tot rechtsbijstand moet uw advocaat bepaalde informatie over u verwerken om zijn taak te kunnen volbrengen. De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor andere opdrachten die noodgedwongen met uw dossier verweven zijn. De gegevens worden met uw toestemming gebruikt en verzameld in overeenstemming met de Europese en nationale wetgeving op het vlak van gegevensbescherming.

Opslag
Uw gegevens worden opgeslagen in de vorm van een papieren en/of elektronisch bestand, onder de verantwoordelijkheid van uw advocaat die alle maatregelen neemt om de beveiliging ervan te waarborgen. Uw gegevens worden opgeslagen zolang uw dossier wordt behandeld. Als uw dossier wordt afgesloten, worden uw gegevens minstens 5 jaar bewaard, te rekenen vanaf het ogenblik waarop het werk van uw advocaat erop zit, zodat deze laatste zijn wettelijke verantwoordelijkheid na kan komen.

Toegang
De medewerkers van het kantoor van uw advocaat. Als de behandeling van uw dossier dit vereist, kunnen gegevens worden gedeeld met andere advocaten en actoren in de gerechtelijke wereld. In geval van een procedure buiten Nederland, maar binnen de Europese Unie (EU) vergt, kunnen gegevens gedeeld worden met juridische actoren uit andere EU landen.

Uw rechten
U kan toestemming verlenen voor de verwerking en uitwisseling van uw gegevens en u kan uw toestemming weigeren of later intrekken. In het laatste geval legt uw advocaat u uit hoe uw gegevens uit het dossier worden verwijderd. Het is echter mogelijk dat niet alle gegevens verwijderd (moeten) worden, met name de gegevens die gebruikt (kunnen) worden om juridische stappen te ondernemen of uw rechten te verdedigen In een rechtszaak te verdedigen. U heeft het recht geïnformeerd te worden over de doeleinden van de verwerking van uw gegevens en over wie toegang heeft tot uw gegevens. Uw advocaat zal u desgevraagd de passende toelichting verschaffen. U kan vragen welke informatie van u werd geregistreerd en zo nodig onjuiste info te laten corrigeren. U heeft het recht (bepaalde) verwerkte en opgeslagen persoonlijke informatie te ontvangen in een draagbaar en leesbaar formaat. Uw advocaat hoort uw gegevens veilig te behandelen en te bewaren en u onverwijld op de hoogte te stellen als het misgaat met die beveiliging van uw gegevens of in geval van verlies ervan.

Uitzonderingen
Uw recht op informatie geldt niet wanneer u reeds over deze informatie beschikt of redelijkerwijze kan beschikken of als het beroepsgeheim gebiedt dat de gegevens vertrouwelijk blijven of als het verstrekken van de informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanningen zou vergen, in het bijzonder bij verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang (wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden). Uw recht om uw gegevens aan te passen en of te verwijderen geldt niet wanneer een wettelijke verplichting noopt tot het bewaren van deze gegevens of wanneer de gegevens nodig zijn voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie of voor de instelling, uitoefening of onderbouwen van een rechtsvordering.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ten Hove Advocatuur verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ten Hove Advocatuur gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ten Hove Advocatuur gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd
Ten Hove Advocatuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route