De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 28 februari 2024 geoordeeld dat de gemeente Oosterhout inbreuk maakt op de auteursrechten van een fotograaf.

In het kader van een gemeentelijke inspraakprocedure heeft de gemeente een foto gebruikt in een inspraakreactie van een inwoner. De foto is als onderdeel van zijn reactie door deze inwoner aangeleverd. De fotograaf als auteursrechthebbende vordert € 525,- schadevergoeding wegens auteursrechtinbreuk. De gemeente Oosterhout voert als verweer aan dat de inspreker zelf verantwoordelijk is en dat de reactie 1 op 1 overgenomen is met inachtneming van het transparantiebeginsel.

Het overnemen wordt ingevolge artikel 22 lid 2 Aw niet als een inbreuk beschouwd indien het overnemen dient ter waarborging van het goede verloop van een in dit geval bestuurlijke procedure. Volgens hetgeen Gemeente Oosterhout zelf aanvoert was het gebruik van de foto op zichzelf geen cruciaal element in de betreffende inspraakreactie. De foto is ook direct verwijderd na aanschrijving van Gemeente Oosterhout, hetgeen kennelijk niet bezwaarlijk was voor de bestuurlijke procedure. Waar Gemeente Oosterhout aangeeft de inspraakberichten te controleren (op AVG-eisen) voorafgaand aan de publicatie op de website, valt tevens niet in te zien dat er een groot producereel bezwaar bestaat om na te gaan of de openbaar te maken foto auteursrechtelijk beschermd is, wat veelal het geval zal zijn als onwaarschijnlijk is dat het een eigen foto is. De conclusie is dat het openbaar maken van de foto door Gemeente Oosterhout niet onder het bepaalde in artikel 22 lid 2 Aw  valt, zodat sprake is van inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf , ter zake waarvan Gemeente Oosterhout schadeplichtig is jegens de fotograaf.

Bel
Route