Als er sprake is van een gebrekkig of niet-conform geleverd product of dienst, wordt vaak te snel de overeenkomst “ontbonden”. Er zijn uitzonderingen maar in de regel moet eerst een zo specifiek mogelijke ingebrekestelling worden verzonden met verlening van een redelijke termijn om alsnog na te komen, voordat tot ontbinding en schadevergoeding kan worden overgegaan. Bovendien moet de tekortkoming van voldoende gewicht zijn, voordat recht bestaat op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Dus niet elke tekortkoming kan leiden tot ontbinding van de overeenkomst.

Vergeten wordt ook vaak dat bij ontbinding een ongedaanmakingsverbintenis ontstaat: als gevolg van de ontbinding moet het geleverde product of dienst terug worden geleverd en de betaling te worden gestorneerd. De nog niet geleverde prestaties komen over en weer te vervallen. Ontbinding is niet altijd wenselijk, vooral bij een geleverde dienst die moeilijk waardeerbaar is. Gedeeltelijke ontbinding of het vorderen van nakoming met schadevergoeding kan dan soms een betere optie zijn. Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat in geval van een tekortkoming. Als ten onrechte wordt ontbonden, kan dat grote consequenties hebben.

Bel
Route