Algemene voorwaarden Ten Hove Advocatuur

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die zijn verstrekt aan en alle werkzaamheden die worden verricht door of namens Ten Hove Advocatuur (hierna: THA) en alle daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle advocaten en medewerkers van THA en alle personen die door THA bij de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld.
 2. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door THA. Dat geldt ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en artikel 7:407 lid 2 BW, dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn niet van toepassing.
 3. THA zal bij de uitvoering van aan haar verstrekte opdrachten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen en zal zich gedragen overeenkomstig de geldende regelgeving, waaronder de Gedragsregels voor Advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. THA heeft ten opzichte van haar opdrachtgevers een inspanningsverplichting en staat er niet voor in dat het beoogde resultaat wordt bereikt.
 4. De uitvoering van een aan THA verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan door THA verstrekte adviezen en door THA verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 5. THA is bevoegd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen, waaronder deurwaarders en, na overleg met de cliënt, deskundigen en externe adviseurs.
 6. THA zendt de opdrachtgever periodiek een declaratie voor honorarium, kantoorkosten en verschotten. Het honorarium is gebaseerd op het overeengekomen, althans op dat moment geldende, uurtarief. THA is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven periodiek aan te passen. De nieuwe tarieven zullen ook in lopende zaken vanaf dat moment gelden. Over het honorarium is een forfaitair percentage van 5% kantoorkosten verschuldigd. Verschotten, zoals deurwaarderskosten, griffierechten, uittreksels, en kosten verband houdende met inschakeling van derden zijn uitdrukkelijk niet begrepen onder de kantoorkosten. Deze worden afzonderlijk doorbelast. Reis- en wachttijden worden in rekening gebracht tegen het geldende uurtarief. THA is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor te verrichten werkzaamheden en te maken kosten, welke voorschotten al naargelang tussentijds of bij het einde van de opdracht worden verrekend.
 7. Na het verstrijken van de in de factuur genoemde betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien een opdrachtgever een declaratie niet tijdig voldoet, is THA bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de opdracht te beëindigen en komen alle in redelijkheid door haar gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van opdrachtgever.
 8. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door THA afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat THA in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Indien om wat voor reden dan ook geen verzekeringuitkering onder deze verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van THA beperkt tot het door THA, in het kalenderjaar waarin de schade zich heeft voorgedaan, in de desbetreffende zaak aan opdrachtgever gedeclareerde honorarium, tot een maximum van € 50.000,– THA is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van bij de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden en is gerechtigd namens de opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden. Advocaten en medewerkers van THA zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van een opdracht. Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen wordt geheel uitgesloten.
 9. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgend op die waarop de opdrachtgever met de schade en met THA als daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
 10. THA is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door THA een opdracht te geven, bevestigt opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.
 11. THA respecteert de privacy van de opdrachtgever en hanteert in overeenstemming met de AVG een privacyreglement. Dat is te raadplegen op onze website, zie Privacy Statement.
 12. Op de rechtsverhouding tussen THA en haar opdrachtgevers zal Nederlands recht van toepassing zijn. Eventuele geschillen tussen THA en een opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, met behoud van de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep en cassatie. Indien THA als eisende partij optreedt, is zij, niettegenstaande het voorgaande, bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde buitenlandse rechter.
 13. Op alle tussen THA als opdrachtnemer en derden gesloten opdrachten is de Kantoorklachtenregeling van Ten Hove Advocatuur van toepassing. Deze kantoorklachtenregeling wordt op verzoek kosteloos toegezonden en is eveneens te raadplegen via onze kantoorklachtenregeling.
Bel
Route