Cliënten van mr. Annelies ten Hove hebben ook in appel met succes betoogd dat de Nederlandse Staat inbreuk maakte op hun auteurs- en persoonlijkheidsrechten. Op 18 november 2020 had de rechtbank Den Haag al eerder vonnis gewezen waarbij de Staat werd veroordeeld tot staking van de inbreuk. Tevens diende de Staat een boete ad € 70.000,– te betalen, te vermeerderen met wettelijke handelsrente. Daarnaast diende de Staat de proceskosten te betalen.

De Staat ging vergeefs in appel. Ook in hoger beroep heeft het Hof Den Haag op 21 juni 2022 de Staat wederom voor het grootste gedeelte in het ongelijk gesteld. Daarnaast werd de Staat in appel tevens veroordeeld om extra schadevergoeding te betalen voor een aanvullende auteursrechtelijke inbreuk.

Waar ging het over? Kort gezegd, hebben de betreffende cliënten in 2008 gezamenlijk een werk geschreven en gepubliceerd getiteld: ‘Stoppen met Criminaliteit, werkboek voor (ex-)gedetineerden’. In dit boek is een methode ontwikkeld om gedetineerden te helpen bij het opnieuw inrichten van hun leven en niet terug te vallen in de criminaliteit.  Er was een exclusieve licentie-overeenkomst gesloten met de Staat terzake het gebruik van het boek en de methode. Hoewel de Staat aanvankelijk deze licentie respecteerde, werden van liever lee de namen van de auteurs niet langer genoemd in de door de Staat gebruikte materialen.  Dat is strijdig met de persoonlijkheidsrechten van de auteurs. Hoewel op initiatief van de Staat een forse boete was opgenomen in de overeenkomst, weigerde de Staat deze boete te betalen en werd de inbreuk ontkend. Tevens werd met succes opgetreden tegen de verschaffing door de Staat van het boek en de methode aan COA ten behoeve van asielzoekers, terwijl het boek en de methode waren ontwikkeld voor gedetineerden. Het Hof was het met cliënten eens dat dit een inbreuk op hun auteursrechten was, want dit valt buiten het doel van de licentie-overeenkomst.

Met succes is daar paal en perk aan gesteld, nu ook in appel!

Bel
Route