De rechtbank Midden-Nederland heeft op 4 februari jl een vonnis gewezen inzake contractsovername waaruit blijkt dat de vereiste medewerking van de andere contractspartij(en) niet te snel mag worden aangenomen.

Bij een zogeheten activa-passiva overdracht worden de afzonderlijke bestanddelen van een onderneming overgedragen. De bestanddelen moeten nauwkeurig beschreven worden, anders gaan deze niet over en blijven bij de verkoper achter. Een dergelijke activa-passiva overdracht komt bijvoorbeeld voor bij verkoop van een onderneming of als storting op aandelen als inbreng in natura.

 Medewerking contractspartij nodig bij contracten met derden

Voor contracten met derden kent de wet een bijzondere regeling. Koper en verkoper kunnen onderling overeenkomen dat de overeenkomst wordt overgedragen, maar de andere partij moet daaraan medewerking verlenen. Gebeurt dat niet, of onvolledig, dan blijft voor de contractspartij de situatie onveranderd.

De casus : A is franchisegever en heeft in 2006 een franchiseovereenkomst gesloten met B als franchisenemer. In 2010 heeft A zijn franchiseactiviteiten ingebracht in een nieuwe B.V., A2. Deze nieuwe A2 B.V. vordert begin 2013 van B een contactuele boete wegens overtreding van de franchiseovereenkomst. B is echter van mening dat zijn rechtsverhouding uit de franchiseovereenkomst niet op A2 is overgegaan.

A heeft zijn franchiseactiviteiten aan A2 overgedragen ter volstorting van de aandelen bij een zogeheten akte van inbreng. De rechtbank geeft aan dat niet blijkt dat B hieraan medewerking heeft verleend.  De franchiseovereenkomst vermeldt “Franchisegever is bevoegd zijn rechten uit deze overeenkomst aan derden over te dragen”. Hierin mag niet worden gelezen dat B bij voorbaat al medewerking heeft verleend. Ook later blijkt B geen medewerking te hebben verleend. Verder noemt de franchiseovereenkomst alleen de rechten, terwijl de rechtsverhouding ook plichten kent.

De rechtbank concludeert dat de rechtsverhouding tussen A en B niet op A2 is overgegaan, zodat A2 de boetes niet kan vorderen.

Overdracht van een vennootschap

Als de aandelen in een B.V. overgedragen worden, is de situatie anders. Het contract is gesloten met de B.V. als rechtspersoon. Daar verandert een aandelenoverdracht niets aan. Wel kan een zogenaamde “change of control” bepaling roet in het eten gooien. Deze bepaling geeft aan dat bij een wijziging van de zeggenschap binnen de onderneming een contact beëindigd of gewijzigd kan worden. Binnen een concern is het verder van belang dat het contract zich in de juiste B.V. bevindt.

Bij een juridische fusie of splitsing van een B.V. (of andere rechtspersoon) gaan contracten in beginsel gewoon over. Dit is namelijk een overgang onder algemene titel, waarvoor geen afzonderlijke leveringshandelingen meer vereist zijn. De medewerking van anderen is dan niet meer vereist. Het contract kan echter anders bepalen, zoals hiervoor omschreven.

Het is dus van belang om goed te kijken naar uw contracten bij overdracht daarvan.

Meer weten: neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route