Op 14 juni 2013 heeft de Hoge Raad  overwogen dat  de opzegbaarheid van een duurovereenkomst in beginsel vooropstaat.  In dit  arrest (Auping/Beverslaap) ging het erom of Auping een met haar distributeur Beverslaap voor onbepaalde tijd gesloten distributieovereenkomst mocht opzeggen in verband met de overgang naar een nieuw selectief distributiestelsel.  Beverslaap was het niet met die opzegging eens omdat partijen al jarenlang zaken deden en Beverslaap  voor een groot deel afhankelijk was van de omzet in Auping-producten. Het kader waarbinnen deze opzegging speelde is een nieuwe distributiestrategie die Auping in 2010 had aangenomen. Die strategie voorzag in een inkrimping van het distributienet en een kwalitatieve opwaardering van de resterende verkoopkanalen. In lijn met deze strategie had Auping met bijna de helft van haar dealers de relatie beëindigd. Zij zette een selectief distributie systeem op en Beverslaap voldeed volgens Auping niet aan de voorwaarden.

Waar het Hof nog meende dat er mee dat een zwaarwegende grond  moet zijn voor de opzegging van de bestaande commerciële relaties, meent de HR  dat “de door het hof genoemde omstandigheden brengen niet zonder meer mee dat een zwaarwegende grond voor de opzegging van de bestaande commerciële relatie aanwezig moet zijn”.  Eventueel kunnen die omstandigheden wel meebrengen dat een langere opzegtermijn in acht moet worden genomen of dat een (schade)vergoeding moet worden aangeboden.

Belang van deze uitspraak

Een fabrikant is er doorgaans geen voorstander van  dat zijn producten tegen lagere prijzen op het internet worden aangeboden.  Mededingingsrechtelijk is het moeilijk om daar tegen op te treden. Echter, deze uitspraak biedt de merkfabrikant een mogelijkheid om over te stappen naar een selectief distributiesysteem en in beginsel op deze grond de duurzame distributieovereenkomsten met de dealers legitiem op te zeggen. Uiteraard dient daarbij wel een redelijke opzegtermijn in acht worden genomen.  In het nieuwe selectieve distributiesysteem kunnen vervolgens strenge criteria worden opgenomen, o.a. ook voor internetverkoop.

Wat te doen?

• Stel duidelijke kwalitatieve en/of kwantitatieve selectiecriteria op voor de nieuwe distributeurs;

• Stel  duidelijke richtlijnen op  en leg deze vast;

• Pas  het selectieve distributiesysteem ook in de praktijk strikt, objectief en op niet-discriminatoire wijze toe.

Meer weten? Neem contact op met Annelies ten Hove,  ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route