Op 1 november 2015 is de Uitvoeringswet Richtlijn jaarrekening (hierna: Uitvoeringswet) in werking getreden. De Richtlijn beoogt het jaarrekeningenrecht te moderniseren, te vereenvoudigen, verder te harmoniseren en de administratieve lasten te verminderen.

Verkorting openbaarmakingstermijn jaarrekening met één maand

De jaarrekening dient nu uiterlijk dertien maanden na afloop van het boekjaar openbaar worden gemaakt. Deze termijn wordt verkort tot twaalf maanden.

Het bestuur van NV en BV dient binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening op te maken en ter inzage te leggen. Deze termijn kan nu met maximaal zes maanden worden verlengd. De verlengingstermijn wordt verkort tot vijf maanden.

Het bestuur van een stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij moest binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening opmaken en ter inzage leggen. Deze termijn kan nu met ten hoogste vijf maanden worden verlengd. De verlengingstermijn wordt verkort tot vier maanden.

Voor beursvennootschappen blijft de verkorte openbaarmakingstermijn van vier maanden gelden.

Wijzigingen betreffende de inrichting van de jaarrekening

De voorschriften omtrent afschrijvingen worden aangepast. Onder immateriële activa worden niet langer kosten van onderzoek verstaan. De maximumafschrijvingstermijn voor ontwikkelingskosten en goodwill wordt op tien jaren gesteld. Goodwill kan niet langer worden afgeboekt van het eigen vermogen of ineens ten laste van het resultaat worden gebracht.

Jaarverslag wordt bestuursverslag

In de Richtlijn wordt het jaarverslag aangeduid als bestuursverslag (management report). De accountant krijgt een verdergaande onderzoeksplicht. Hij dient na te gaan of het bestuursverslag in het licht van de tijdens het onderzoek van de jaarrekening verkregen kennis en begrip omtrent de rechtspersoon en zijn omgeving, materiële onjuistheden bevat. Wat materiële onjuistheden zijn, wordt verder niet uitgelegd.

Meer weten? Neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

 

Bel
Route