Exclusieve distributeurs krijgen steeds vaker last van webshops die lagere prijzen hanteren in hun gebied.  Denk maar aan de online verkoopplatformen, zoals Marktplaats, Ebay, Bol, Amazon, Alibaba en AliExpress. Het is vaak lastig of onmogelijk om daar tegen op te treden, vooral als de producten eenmaal met toestemming van de merkhouder al eerder op de EU markt waren gekomen. Vaak is het ook lastig om te achterhalen waar de producten vandaan komen als de batchcode verwijderd is van de verpakking. Een selectief distributiesysteem kan daar een oplossing voor bieden. Wat is nu een selectief distributiesysteem?

  1. de selectieve distributeurs worden aangesteld op basis van vooraf vastgestelde selectiecriteria. De eisen moeten voor alle distributeurs hetzelfde zijn. Denk aan eisen met betrekking tot de kwaliteit van het pand, de locatie van de winkel en de kwaliteit van het personeel.
  2. distributeurs die tot het selectieve distributiestelsel behoren, mogen alleen aan de consument (eindgebruiker) of aan andere – eveneens tot het selectieve distributiestelsel – toegelaten distributeurs verkopen. Een selectieve distributeur mag dus niet verkopen aan niet tot het selectieve distributiesysteem behorende distributeurs (niet-erkende wederverkopers). Er ontstaat dus een gesloten systeem van wederverkopers. De kwaliteit blijft dan gewaarborgd.

Op basis van een selectief distributiesysteem kan worden opgetreden tegen vrije internetverkoop, althans daar kan paal en perk aan worden gesteld. Een algeheel verbod op internetverkoop is verboden, maar het is wel toegestaan om internetverkoop door wederverkopers alleen toe te staan indien de betreffende ondernemer ook een daadwerkelijke stenen winkel bezit. Een verbod om in de webshop lagere prijzen te hanteren dan offline, is ook toegestaan. Een verbod om via grote internetplatforms van derden te verkopen, is in principe eveneens toegestaan. Het stunten op internet door loutere webshops kan hiermee worden tegengegaan.

Al met al biedt een selectief distributiesysteem dus belangrijke voordelen boven een exclusief distributiesysteem. Ik sta u graag terzijde bij het opzetten van een selectief distributie systeem.

Bel
Route