Sinds 1 april 2021 geldt bij alle gerechtshoven de regel dat processtukken in civiele procedures maximaal 15 tot 25 pagina’s lang mogen zijn — afhankelijk van het soort stuk en gebruikte lettertypes. Deze beperkingen zijn toelaatbaar, zo oordeelde de Hoge Raad. De advocatuur heeft aangevoerd dat deze regels in strijd zijn met het recht op toegang tot de rechter en met het beginsel van hoor en wederhoor. Er is geprocedeerd tot en met de Hoge Raad. Dit orgaan heeft nu op 3 juni 2022 besloten dat uit de bevoegdheid regels te stellen, voortvloeit dat de hoven die  regels ook kunnen handhaven — door processtukken te weigeren die niet voldoen aan de eisen. Dat dit kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het processtuk komt voor rekening en risico van partijen.

Mijns inziens is dat een slechte zaak. Sommige gecompliceerde of feitelijk ingewikkelde zaken vereisen in hoger beroep meer dan maximaal 25 pagina’s tekst.

Bel
Route