De algemene eisen van redelijkheid en billijkheid spelen bij de opzegging van duurovereenkomsten een steeds grotere rol. Als ondernemer is het verstandig om in uw overeenkomst met uw relatie een deugdelijke opzegregeling op te nemen. Dat geldt ook voor overeenkomsten voor bepaalde tijd. Een duurovereenkomst voor bepaalde tijd waarin geen opzegmogelijkheid is overeengekomen en waarvoor geen wettelijke opzegmogelijkheid bestaat, is namelijk in beginsel niet opzegbaar. In de praktijk worden dergelijke overeenkomsten echter na afloop van de aanvankelijke  looptijd vaak stilzwijgend voortgezet. Bevat de overeenkomst geen regeling voor stilzwijgende verlenging, dan wordt de overeenkomst doorgaans aangemerkt als een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Bevat de overeenkomst geen opzegmogelijkheid, dan worden de rechtsgevolgen van de overeenkomst tussen partijen ingevuld aan de hand van de in de rechtspraak ontwikkelde criteria als redelijkheid en billijkheid. Dat is vaak stof voor geschillen.

Een goede  opzegregeling vermeldt: (1) of de overeenkomst opzegbaar is, (2) wanneer of op welk tijdstip kan worden opgezegd, (3) of een zwaarwegende grond voor opzegging nodig is en zo ja, welke omstandigheden kunnen kwalificeren als zwaarwegende grond, (4) wat een redelijke opzegtermijn is en (5) onder welke omstandigheden een schadevergoeding moet worden betaald en hoe deze vergoeding moet worden berekend.

U voorkomt daarmee veel onduidelijkheid en dus mogelijke geschillen aan het eind van een commerciële relatie.

Meer weten? Neem contact op met mr. Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

 

Bel
Route