Het Hof Den Bosch heeft in een recent arrest van 4 oktober 2016 geoordeeld dat een bestuurder persoonlijk aansprakelijk is omdat de holding haar garantieverplichtingen jegens een leverancier niet nakwam. Zie http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:4413&keyword=aansprakelijk%2b+bestuurder

De feiten:  Een leverancier in onder meer kunststofproducten leverde producten aan een ontwikkel- en assemblagebedrijf voor elektronicaproducten en telecommunicatieapparatuur. Op enig moment heeft de bestuurder van de holding een garantstelling ondertekend voor bedragen die deze dochtervennootschap aan de leverancier verschuldigd was en zou worden. In deze garantie was ook de bepaling opgenomen dat ‘bij onmacht van (de dochtervennootschap) de leverancier vooraf zou worden geïnformeerd om hiertoe gezamenlijk een oplossing uit te werken.’ Zowel de dochtervennootschap als de holding zijn later in staat van faillissement verklaard. De leverancier had op dat moment een grote vordering op de dochter. Omdat ook de holding failliet was, heeft de leverancier de bestuurder van de holding persoonlijk aansprakelijk gesteld.

Het oordeel van het Gerechtshof: Het Hof wijst eerst op de standaard arresten van de Hoge Raad op dit punt. In het arrest Ontvanger/Roelofsen onderscheidt de Hoge Raad 2 categorieën van gevallen waarin een bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan zijn voor schade die derden lijden. De 1e categorie betreft het geval dat de bestuurder kan worden verweten dat hij in de naam van de vennootschap verplichtingen is aangegaan terwijl hij wist of behoorde te weten dat de vennootschap niet aan deze verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden voor de door de wederpartij als gevolg daarvan te lijden schade (de zgn. Beklamelnorm).

De 2e categorie betreft gevallen waarin de bestuurder verweten wordt te hebben bewerkstelligd of toegelaten dat de door hem bestuurde vennootschap een eerder door haar aangegane overeenkomst niet nakomt, waardoor de wederpartij schade lijdt. De bestuurder dient wel een persoonlijk ernstig verwijt te kunnen worden gemaakt voordat hij persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden. Het Hof meent dat de betreffende bestuurder onder categorie 2 valt, gelet op de in de garantie opgenomen bepaling. Omdat de bestuurder de leverancier niet heeft gewaarschuwd en dus de garantie niet heeft nageleefd, is het Hof van oordeel dat de bestuurder persoonlijk aansprakelijk is. De bestuurder wordt veroordeeld tot betaling van de goederen die door de leverancier zijn geleverd vanaf de datum dat de bestuurder de leverancier had dienen te waarschuwen.

Meer weten: neem contact op met ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route