Vindt u het ook zo prettig om vanuit uw luie stoel te winkelen? U bent niet alleen: Webwinkels hebben in tegenstelling tot de normale detailhandel de afgelopen jaren een enorme omzetstijging behaald. Het aanbieden van producten en/of diensten in een webwinkel valt onder de reikwijdte van de Europese richtlijnen ‘elektronische handel’ en ‘koop op afstand’. Deze richtlijnen zijn met het oog op bescherming van consumenten vastgesteld. Hierin zijn voorwaarden opgenomen waaraan een webwinkelier zich moet houden.

Wist u dat de webwinkelier zich aan veel meer voorwaarden moet houden dan de gewone offline winkelier? U kunt voor een webshop dan ook niet de algemene voorwaarden voor een gewone winkel gebruiken. Terzake de verkoop aan consumenten gelden de volgende regels.:

Informatieverplichtingen:

Allereerst moet de webwinkelier de volgende informatie gemakkelijk, rechtstreeks en permanent op zijn website toegankelijk maken:

a.  zijn identiteit en feitelijke adres (dus geen postbusnummer);

b.  gegevens die contact met de koper mogelijk maken, met inbegrip van zijn/haar e-mail adres;

c.  het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel;

d. indien de activiteiten aan een vergunningstelsel zijn onderworpen, gegevens over de bevoegde toezichthoudende autoriteit;

e. het BTW nummer;

f.  de prijs van de aangeboden producten of diensten, met vermelding of, en zo ja welke, leveringskosten  en belasting daarbij inbegrepen zijn. De koper moet er uitdrukkelijk mee akkoord gaan dat hij een betalingsverplichting jegens de verkoper heeft. In de meeste webshops wordt een bestelling geplaatst doordat de koper op de knop “Plaats bestelling” klikt, nu dient daar bijvoorbeeld vermeld te worden “Plaats bestelling met betalingsverplichting“.  Doet een webwinkel dit niet, dan kan de koper niet aan een aankoop worden gehouden.

Vinkjes op sites mogen per 1 juni 2014 niet meer vooraf ingevuld zijn.  De koper  moet expliciet ergens toestemming voor geven door actief het vinkje in te vullen.

Dat spreekt voor zich zou u denken? Wanneer bovenstaande informatie niet wordt verstrekt, maakt de ondernemer zich schuldig aan een economisch delict. Daarvoor kan hij een behoorlijke boete krijgen. Bovendien kan het herroepingsrecht (waarover later meer) verlengd worden tot 3 maanden!

 Vóór het sluiten van de overeenkomst

Vóór het sluiten van de overeenkomst moet de webwinkelier tijdig de volgende informatie aan de koper verstrekken:

g.  de belangrijkste eigenschappen van het product of de dienst;

h.  de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst. De webshop moet duidelijk het onderscheid tussen de prijs van het product (of dienst) en bijkomende verzendkosten aangeven. Ook andere kosten en het totaalbedrag moeten duidelijk aangegeven zijn.  Worden aan de koper kosten in rekening gebracht voor een bepaalde betaalmethode, dan dient de koper voor het gebruik van de betaalmethode geïnformeerd te worden over de hoogte van de betaalkosten. De verkoper mag alleen die betaalkosten aan de koper in rekening brengen die hij zelf moet maken;

i.   het bestaan van het herroepingsrecht (zie hierna) én de wijze waarop daarvan gebruik kan worden gemaakt;

j..  de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;

k.  waar de koper met klachten terecht kan (een geografisch adres);

l.   informatie over bestaande after sales service en garanties;

m. voorwaarden voor beëindiging van de overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of een duur heeft van meer dan één jaar heeft.

Indien deze informatie uitblijft, wordt het herroepingsrecht van de koper verlengd. In plaats van 14 dagen bestaat dat recht dan drie maanden.

 

Gebruik van algemene voorwaarden

De wet bepaalt dat de consument een redelijke mogelijkheid moet hebben gehad om van de voorwaarden kennis te nemen. Voor een correcte wijze van het kenbaar maken van de algemene voorwaarden aan de consument, moet de webwinkelier deze elektronisch beschikbaar stellen én wel op zo’n manier dat de consument deze kan opslaan en later bekijken.

 

Het herroepingsrecht

Bij elke overeenkomst op afstand heeft de consument per 1 juni 2014 een termijn van tenminste 14 werkdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan ontbinden zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden. De consument dient ten hoogste de kosten voor het terugzenden van de producten te betalen. De webwinkelier is verplicht om binnen 30 dagen de door de consument betaalde aankoopprijs terug te betalen.  Er moet een officieel modelformulier aan worden geboden op de website. Dat modelformulier kan de koper gebruiken om het product te retourneren als hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

De termijn van het herroepingsrecht gaat in op de dag waarop de consument het product ontvangt. In het geval de webshop niet heeft voldaan aan haar eerdergenoemde informatieplicht, wordt de termijn waarbinnen de consument de overeenkomst zonder opgave van reden kan ontbinden verlengd tot 3 maanden.

De consument kan in een beperkt aantal gevallen het herroepingsrecht niet uitoefenen:

1. als sprake is van producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, (maatwerk), of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;

2. als sprake is van audio- en video- opnamen en software waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. voor bederfelijke waar;

4. voor kranten en tijdschriften;

5. voor weddenschappen en loterijen.

Vragen? Neem contact op met Annelies ten Hove: ath@tenhoveadvocatuur.com of 043-7630992

Bel
Route