Eind 2013 oordeelde de rechtbank Gelderland over een zaak over vergoeding voor foto’s op een website.  De eisende website bouwer claimde ten eerste extra licentievergoedingen voor het gebruik van door hem gemaakte foto’s. De rechtbank oordeelde terecht dat de vergoeding voor de vervaardigde foto’s voor een website “besloten ligt in de totaalprijs die is overeengekomen voor het maken van de website”. Dat is op zichzelf logisch, want partijen hadden geen afspraak gemaakt om extra te betalen voor de foto’s.

Ten tweede stelde de eiser zich ook op het standpunt dat sprake zou zijn van inbreuk op zijn auteursrechten en eiste hij schadevergoeding. De eigenaar van de website had namelijk- nadat de eerste vormgever de werkzaamheden aan de website had gestaakt –  de website door een ander af laten bouwen en de foto’s van de eerste website bouwer stonden daar nog op. Voor dat gebruiksdoel had die gedaagde géén toestemming, nu het beeldmateriaal dáárvoor niet ter beschikking was gesteld. Echter, de rechtbank had een andere mening omdat er geen sprake was van een geheel nieuwe website, doch slechts over het afmaken van een bestaande website. De rechter stelt dat de nieuwe vormgever niet meer heeft gedaan dan het afbouwen c.q. herstellen van de door eiser, ondanks sommatie en ingebrekestelling,  niet volledig afgemaakte website.

Ten slotte is de rechter van oordeel “dat het gebruik van de foto’s overeenkomstig het doel is waarvoor eiser de foto’s aan gedaagde ter beschikking heeft gesteld. Reeds hierom is onvoldoende aannemelijk geworden dat eiser een (…) vordering op gedaagde heeft (…) uit hoofde van auteursrechtinbreuk”. Deze redenering houdt per saldo in dat er een (impliciete) licentie geldt wanneer over het gebruik van de foto’s niets (expliciets) is afgesproken, maar daarvoor wel betaald is.

Dat is mooi voor de eigenaar van de website. Maar als het wél gaat om een volledige nieuwe website, is het nog maar de vraag of de foto’s zomaar voor een geheel vernieuwde en anders vormgegeven website mogen worden gebruikt. De heersende leer is dat de toestemming van de oude website bouwer/fotograaf daar geen betrekking op heeft. Ook worden de foto’s dan in een andere context geplaatst dan eerder bedoeld of worden zij gewijzigd, hetgeen mogelijk een aantasting van persoonlijkheidsrechten oplevert. Om toekomstige discussies te voorkomen, kunt u beter van tevoren duidelijke schriftelijke afspraken maken over wat u als opdrachtgever wél en niet mag met de foto’s op uw website.

Meer weten? Neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route