Merk

Vereist is dat de slagzin onderscheidend vermogen moet hebben voor de waren of diensten waarvoor het wordt ingeschreven. Dat is soms een probleem aangezien het publiek een slagzin ziet  als leuke aanprijzing, maar niet om aan te geven van welke onderneming de dienst of het product afkomstig is.

Het Hof van Justitie EG heeft  in 2010 een uitspraak gedaan over de Audi-slogan ‘Voorsprong door techniek’ uitgemaakt dat voor slogans geen andere criteria gelden dan voor ‘gewone’ merken. Slogans die niet beschrijvend zijn, kunnen onderscheidend vermogen hebben en als merk dienen, ook al brengen zij een objectieve, zelfs eenvoudige boodschap.  Dit kan het geval zijn wanneer deze merken niet een gewone reclameboodschap zijn, maar in zekere mate origineel of pregnant zijn, aldus het Hof, en een zekere uitleggingsinspanning vragen of bij het relevante publiek een denkproces in gang zetten en gememoriseerd kunnen worden.

Ook omdat het gaat om een bekende slogan die reeds vele jaren door Audi wordt gebruikt, sluit het Hof niet uit dat het publiek gewend is om het verband te leggen tussen deze slogan en de Audi motorvoertuigen, welke omstandigheid bijdraagt aan de merkfunctie van de slogan.

Er is  echter medio 2012 een nieuwe uitspraak gewezen over de slogan WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, aangevraagd door Smart Media, waarin het Europese Hof de regels nog eens uitlegt. Het Hof herhaalt het criterium dat het eerder gaf over slogans in de Audi-zaak. Die komt er kort gezegd op neer dat indien de slagzin door het publiek als herkomstaanduiding wordt opgevat, de slogan een geldig merk kan zijn. Echter, in tegenstelling tot de Audi-slogan, neemt het Hof in de zaak over de slogan WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH aan dat de aanvraag daarvoor als merk terecht is afgewezen.  Aan het beantwoorden van de vraag of de slagzin “Wir machen das Besondere einfach” ook daadwerkelijk onderscheidend vermogen heeft komt het HvJ niet toe omdat dat een feitelijke beoordeling is en alleen rechtsvragen vatbaar zijn voor toetsing door het Hof.

Auteursrecht

Volgens de Auteurswet beschermt het auteursrecht een ‘werk’.  Om als werk te kunnen worden aangemerkt moet er sprake zijn  van creatieve keuzes en moet het werk een schepping moet zijn van de menselijke geest.  Dit willen zeggen dat het werk niet ontleend mag zijn aan een al bestaand werk.  Het is dus niet zeker of een rechter aan zal nemen dat er auteursrecht op de slagzin rust. Soms wordt wel voldaan aan de eisen, soms niet. Zo werd aangenomen dat op ‘Echt, je proeft het’ en ‘Felix, Oeh, dat smaakt!’ wel auteursrecht rust, maar op de slogans ‘Vinden zonder zoeken’ en ‘Drie dwaze dagen’ niet. Zeker is wel dat wanneer de slogan langer is, er meer ruimte is voor eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker en er dus sneller auteursrecht op de slogan zal rusten.

Het slagzinnenregister

Een registratie in dit register levert bewijs op van de ontstaansdatum. De rechter moet immers kunnen bepalen of  u de rechthebbende op de slagzin bent.  Hoewel het register geen wettelijk document is, hecht de rechter in de praktijk wel belang aan een inschrijving. Voordat uw slogan wordt ingeschreven, wordt het register gecheckt op gelijkende slogans. Een inschrijving in het slagzinnenregister is daarom een middel om uw bewijspositie in een procedure te versterken.

Slaafse nabootsing

Voor een slagzin die noch door het merkrecht noch door het auteursrecht beschermd wordt, kan eventueel een beroep op slaafse nabootsing uitkomst bieden. Het nabootsen van de slagzin, of zelfs het overmatig profiteren van de populariteit van een bestaande slagzin, kan namelijk een onrechtmatige daad opleveren ten aanzien van degene die de slagzin eerder gebruikte. De criteria zijn dat de nagebootste slagzin enig onderscheidend vermogen moet bezitten, het gebruik van de gelijkende slagzin tot nodeloze verwarring bij het publiek leidt én de dreiging van schade aannemelijk is.

Meer weten? Neem contact op met ath@tenhoveadvocatuur.com

 

Bel
Route