Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 28-02-2023 Leen Bakker Nederland BV veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding.  Het ging om opzegging van een jarenlange franchiseovereenkomst tussen vier franchisenemers met Leen Bakker.  Per brief zegt Leen Bakker op tegen 31 augustus 2021 (met inachtneming van de contractuele opzegtermijn van 13 maanden). De franchiseovereenkomst eindigt dus op 31 augustus 2021. De franchisenemers verzetten zich tegen deze opzegging.

Het Hof stelt dat de bedrijfseconomische en strategische argumenten van de franchisegever voor opzegging voldoende aannemelijk zijn gemaakt. Echter, gelet op de jarenlange relatie tussen partijen, de verwachtingen bij franchisenemer tot het moment van de mededeling op 15 juli 2020 dat de franchiseovereenkomst niet zou worden beëindigd, de omstandigheid dat franchisenemer geen verwijt kan worden gemaakt van de opzegging en de afhankelijke relatie waarin de franchisenemer zich bevindt, acht het hof de opzegging zonder deze te vergezellen van een (passend) aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. De franchisegever heeft zich onvoldoende rekenschap gegeven van de belangen van de franchisenemer bij haar opzegging. Er volgt een verwijzing naar een schadestaat waarin de franchisenemers hun schade moeten vorderen.

De opzegging van de franchiseovereenkomst blijft dus in stand, de franchisenemers dienden de exploitatie van de vestigingen per augustus 2021 te staken evenals het gebruik van de merken en handelsnamen, maar krijgen wel recht op vergoeding van de geleden schade. Zelfs indien de contractuele opzegtermijn in acht is genomen, kan een franchisenemer dus onder de genoemde omstandigheden aanspraak maken op schadevergoeding.

Bel
Route