De rechtbank Gelderland heeft op 21 oktober 2020 geoordeeld dat de door de franchisegever aan de franchisenemer verstrekte omzetprognose onjuist was. Het ging om een franchise van de bekende dierenspeciaalzaak Pet’s  Place. De rechter oordeelde dat de franchisegever onrechtmatig heeft gehandeld  aangezien de verstrekte omzetprognose in het exploitatiemodel niet op deugdelijk en met voldoende deskundigheid uitgevoerd onderzoek berustte. In artikel 1.3 van de franchiseovereenkomst was echter vastgelegd dat de franchisenemer zichzelf dient te vergewissen van uitgangspunten en prognoses en dat aan verstrekte cijfers geen rechten kunnen worden ontleend. Dat kan de franchisegever niet baten. De rechter was van oordeel dat deze bepaling aan deze bepalingen in redelijkheid de betekenis moeten toekennen dat resultaten mede afhankelijk zijn van de ondernemerskwaliteiten van de franchisenemer en dat zich onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen die de resultaten drukken, maar niet dat hij er rekening mee moest houden dat de geprognosticeerde cijfers een deugdelijke grondslag ontberen.

Het beroep van franchisenemer op dwaling slaagde, de franchiseovereenkomst werd vernietigd en de franchisegever werd veroordeeld tot betaling van schadevergoeding.

Moraal van dit verhaal: franchisegevers dienen ervoor zorg te dragen dat de omzetprognose deugdelijk is onderbouwd en geen luchtkastelen bevat.

 

Bel
Route