Een groothandelaar die kleding van het Franse modemerk Kookai verkocht,  liet de facturen van Kookai onbetaald, waarna Kookai stopte met de verkoop en levering daarvan. In de procedure beriep de groothandelaar zich erop dat Kookai door geen opzegtermijn in acht te nemen en klanten van de groothandelaar actief te benaderen, tekort zou zijn geschoten in de nakoming van de distributieovereenkomst jegens haar, althans onrechtmatig jegens haar zou hebben gehandeld en schadevergoeding diende te betalen.

Rechtbank en Hof namen echter het standpunt in dat een partij bij een duurovereenkomst in beginsel recht heeft die overeenkomst op te zeggen indien haar wederpartij, ook na sommatie, blijft weigeren om voor verrichte en voor toekomstige prestaties de tussen partijen overeengekomen prijs feitelijk te betalen. Onder die omstandigheden komt aan een opzegtermijn van enkele maanden (waar – bij gebreke van andersluidende afspraak – in dit geval aan gedacht zou kunnen worden, gelet op de relatief korte duur van de samenwerking) geen betekenis toe: de groothandelaar had in die periode, gedurende die opzegtermijn, toch geen bestellingen voor haar klanten geleverd kunnen krijgen omdat zij op voorhand weigerde daarvoor te betalen en Kookai om die reden levering mocht weigeren.  De klachten van de groothandelaar waren onvoldoende concreet en waren niet komen vast te staan. Aan de duur van de opzegtermijn, noch het niet in acht nemen daarvan komt in dit geval dan ook geen betekenis toe, althans niet in de zin dat Kookai tot vergoeding van schade gehouden zou zijn. Het Hof was van mening dat Kookai de samenwerking met de groothandelaar mocht beëindigen op de grondslag dat de groothandelaar verdere betaling(en) weigerde. De door de groothandelaar geclaimde schade diende voor haar eigen rekening te komen.

Een afnemer bij een duurovereenkomst doet er dus niet verstandig aan om op voorhand te stellen dat er niet betaald zal worden, als de redenen daarvoor niet heel concreet zijn.  Deze zaak laat zien dat er dan geen opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen, althans dat de leverancier dan niet schadeplichtig is.

Bel
Route