De rechtbank Amsterdam heeft op 28-02-2022 uitspraak hierover gedaan. Wat was het geval?

Paridon Containers was een borgstelling overeengekomen met o.a. een directeur van een bedrijf terzake verhuurde containers. De facturen werden niet betaald, zodat Paridon Containers genoodzaakt was tot het maken van buitengerechtelijke kosten, waarvoor zij de borg aansprakelijk stelde. De betreffende directeur voerde verweer, o.m. door een beroep te doen op de vernietiging van de overeenkomst van borgtocht door zijn echtgenote, wegens het ontbreken van haar toestemming. Dat deze toestemming ontbreekt, is tussen partijen niet in geschil. Vaste regel is: Indien een borgtocht is aangegaan in de normale uitoefening van het bedrijf van de vennootschap dan is geen toestemming in privé van de echtgenote nodig.  Daarbij is mede van belang wat het doel van de zekerheidsstelling was en of tegenover de borgtocht een tegenprestatie van de kredietgever stond die de borg of diens onderneming een financieel of ander voordeel opleverde (HR 20 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:483).

Volgens de directeur was er geen sprake van een overeenkomst die is aangegaan in de normale uitoefening van het betreffende bedrijf. Daarin kreeg hij gelijk van de rechtbank. De overeenkomst betrof de afspraak dat het bedrijf enig (maar niet nader bepaald) uitstel van betaling kreeg en dat Paridon Containers meer verhaalsmogelijkheden kreeg voor de reeds opeisbare schuld van het bedrijf, zonder dat er sprake was van een verhoging van de liquiditeit of enig ander voordeel voor het bedrijf. Een dergelijke overeenkomst kan niet worden aangemerkt als een overeenkomst die behoort tot de rechtshandelingen die ten behoeve van de normale uitoefening van een bedrijf plegen te worden verricht. Op grond van artikel 1:88 BW was voor het aangaan van de overeenkomst van borgtocht de schriftelijke toestemming van zijn echtgenote nodig volgens de rechtbank. Nu deze ontbrak, was zijn echtgenote bevoegd een beroep te doen op de vernietigbaarheid van die overeenkomst als bedoeld in artikel 1:89 BW. Nu de echtgenote dit tijdig heeft gedaan is de overeenkomst van borgtocht vernietigd voor zover deze ziet op de overeenkomst van borgtocht tussen Paridon Containers en de betreffende directeur in privé.

Tip: Vraag dus bij het aangaan van een borgovereenkomst voor de zekerheid om mede-tekening door de echtgenote van de borggever indien het gaat om een directeur in privé.

Bel
Route