Uitspraak in kort geding van Rb Midden-Nederland inzake Van Raaijen v Media Adviesbureau d.d. 29-12-2015

Eisers hebben een uitgeversbedrijf dat de gehele Nederlandse markt bezet. Na een faillissement ontstaat een geschil over de vraag of geheimhoudings- en relatiebeding zijn geschonden door ex-werknemers. Eisers menen dat sprake is van onrechtmatig handelen door o.a. gebruikmaking vertrouwelijke bedrijfsinformatie en ondermijnen van het bedrijfsdebiet gefailleerden.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat sprake is van onrechtmatig handelen doordat gedaagden gebruik hebben gemaakt van vertrouwelijke bedrijfsinformatie en daarnaast het bedrijfsdebiet van gefailleerden hebben ondermijnd, ondanks dat met sommige gedaagden geen concurrentie- , relatie- of geheimhoudingsbeding was overeengekomen.

Echter, de voorzieningenrechter oordeelt ook dat het slechts in dienst treden van gedaagden bij het tijdschrift evenwel niet onrechtmatig is in het kader van de gesloten bedingen. Dit is volgens de voorzieningenrechter zelfs zo indien dit tijdschrift concurreert met het bedrijf van eisers. Meer weten: neem contact op met Annelies ten Hove: ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route