Op 6 november 2014 heeft de rechtbank uitspraak gedaan over de vraag of de ongelimiteerde aansprakelijkheid van de inschrijver op een aanbesteding aan te merken is als disproportioneel? Het antwoord van de Rechtbank luidt: nee!

De aanbestedende gemeenten verlangden van hun inschrijvers een clausule van hun inkoopvoorwaarden te accepteren, die onder meer inhield dat de uiteindelijke winnaar van de aanbesteding ongelimiteerd aansprakelijk zou zijn in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de gemeenten met dit antwoord duidelijk hebben aangegeven dat alle beperkingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de mogelijkheid tot matiging indien volledige schadevergoeding onaanvaardbaar is (artikel 6:109 BW), het beroep op eigen schuld (artikel 6:101 BW) en de beperking te vinden in artikel 6:98 BW. De voorzieningenrechter stelt dan ook vast dat de gemeenten geen verdergaande aansprakelijkheid dan die op grond van het BW als uitgangspunt nemen en deze vervolgens hebben gelimiteerd in artikel 14.2. Dat betekent dat de gemeenten, anders dan Canon ( één van de inschrijvers op de aanbesteding) stelt, geen ongelimiteerde aansprakelijkheid van de inschrijver verlangen, en in het bijzonder ook geen ongelimiteerde vrijwaring voor schade van derden verlangen.

Meer weten? Neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

Zie ook: ECLI:NL:RBZWB:2014:7530 (Rechtspraak.nl)

Bel
Route