In de meeste algemene voorwaarden is een forumkeuze beding opgenomen. Via een forumkeuze leggen de contractspartijen van tevoren vast welke rechter bevoegd is de rechtszaak te behandelen als een juridisch geschil ontstaat. Wordt er niets vastgelegd dan is in principe de rechter bevoegd van de woonplaats of vestigingsplaats van de gedaagde partij. Daar kan dus vanaf worden geweken middels een forumkeuze beding. Echter,  particulieren kunnen een beroep op vernietiging van zo’n beding doen omdat een forumkeuzebeding op de zwarte lijst staat, zie artikel 6:236 sub n BW. Dat is wel strikt beperkt tot overeenkomsten met personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Dat bleek nog maar eens uit een uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant d.d. 03-02-2024 dat ging over de onbetaalde facturen van een juridische dienstverlener. Gedaagde deed een beroep op de onbevoegdheid van de rechter omdat gedagvaard had moeten worden bij de rechter van de woonplaats van de voormalige cliënte. Die vlieger ging niet op: de overeenkomst van opdracht waarin het forum keuze beding was opgenomen, was gesloten in verband met de bedrijfsactiviteiten. In de opdrachtbevestiging stond uitdrukkelijk vermeld dat zowel de cliënte in privé alsook haar bedrijf allebei opdrachtgever zijn en dat zij hoofdelijk schuldenaar zijn. Uit niets bleek dat de diensten die de advocaat op grond van de overeenkomst zou leveren verband hielden met iets anders dan de B.V. De facturen van de advocaat waren ook aan het bedrijf gericht. Het feit dat de cliënte in privé bestuurder is van haar onderneming is de enige reden dat zij ook in privé partij is bij de overeenkomst. Gelet hierop kon volgens de rechtbank niet worden gezegd dat zij uitsluitend als consument heeft gehandeld. Artikel 6:236 onder n BW is daarom niet van toepassing. Het beroep op vernietiging van het forumkeuzebeding slaagt niet. Dat betekent dat de rechtbank bevoegd was om van het geschil kennis te nemen.

Bel
Route